Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:

- Og??oszono przetarg na rozbudow? Szko??y Podstawowej nr 1 [19]

- Jest wykonawca Gajowej i Kruczej. Za kilka dni ruszaj? roboty. [19]

- S?siedzka wizyta w Skrzacie [17]

- Og??oszono przetarg na budow? Nowoprojektowanej (Szpitalna - SUW) [16]

- Jutro up??ywa termin sk??adania ofert na budow? Andersena (fragment) [15]

- Informacja Burmistrza za okres od 8 kwietnia do 4 maja 2016 r [14]

- Transmisja on-line [12]


[ wszystkie newsy ]
S?siedzka wizyta w Skrzacie
Dzi?? mieli??my okazj? go??ci? Zast?pce Prezydenta Warszawy Pana Jacka Wojciechowicza. Spotkanie robocze w trakcie kt??rego zosta??y om??wione r????ne tematy m.in. podzielili??my si? planami inwestycyjnymi. Nie ukrywam, ??e naszym najwi?kszym zainteresowaniem cieszy??a si? planowana przebudowa ulicy ?odygowej, Nowo-??wi?tokrzyskiej, przejazdu na Che??m??y??skiej oraz ??o??nierskiej. Poruszone by??y r??wnie?? tematy przysz??ej budowy wiaduktu na ul.?odygowej oraz przed??u??enia ulicy Ziemowita do Z?bek.
Na zako??czenie go??? obejrza?? niekt??re inwestycje z?bkowskie, w tym przedszkole Skrzat.


... wiecej

2016-05-11 23:18:01

Jutro up??ywa termin sk??adania ofert na budow? Andersena (fragment)
Je??eli nic si? dzi?? istotnego w tocz?cym si? post?powaniu nie wydarzy, to jutro up??ywa termin sk??adania ofert na budow? 300 metrowego odcinka ulicy Andresena w Z?bkach. Fragment wydaje si? mo??e niewielki, jednak??e jak z ka??d? budowan? ulic? zadanie na poz??r jest ??atwe formalnie a w rzeczywisto??ci jest to wielobran??owe przedsi?wzi?cie z konieczno??ci? wyw??aszcze?? i dokonywania koordynacji oraz uzgodnie?? wieloma gestorami r????nych sieci.

... wiecej

2016-05-11 10:12:43

Og??oszono przetarg na rozbudow? Szko??y Podstawowej nr 1
W dniu 10 maja br. zosta?? og??oszony przetarg na budow? nowego skrzyd??a Szko??y Podstawowej nr 1 w Z?bkach oraz przebudow? fragmentu ju?? istniej?cego obiektu. Rozbudowa obejmie r??wnie?? nowe zagospodarowanie terenu i og??ln? zmian? wizerunkow? szko??y. Potencjalne firmy wykonawcze maj? czas do 1 czerwca na z??o??enie wniosku o udzia?? w post?powaniu przetargowym.
Pe??n? dokumentacj? przebudowowy oraz post?powania przetargowego mo??na znale??? na stronie:
http://bip.zabki.pl/zp-271-11-2016

2016-05-11 10:03:07

Og??oszono przetarg na budow? Nowoprojektowanej (Szpitalna - SUW)
W dniu wczorajszym Miasto Z?bki og??osi??o przetarg na budow? ulicy Nowoprojektowanej, kt??ra b?dzie komunikowa??a w??a??nie budowan? Stacj? Uzdatniania Wody z reszt? Z?bek. Jest to inwestycja niezb?dna do uruchomienia i oddania do u??ytku z?bkowskiego SUWu. Potencjalni wykonawcy maj? czas do maja na ewentualne z??o??enie oferty i wzi?cie udzia??u w post?powaniu przetargowym. Kilka tygodni p????niej mo??na spodziewa? si? rozpocz?cia prac a ich zako??czenie (razem z czynno??ciami odbiorowymi) nast?pi najp????niej w listopadzie.

http://bip.zabki.pl/zp-271-10-2016

2016-05-11 09:53:34

Informacja Burmistrza za okres od 8 kwietnia do 4 maja 2016 r


Zawarto umow? sprzeda??y w formie aktu notarialnego na nabycie dzia??ki ewidencyjnej nr 39 z obr?bu 0046, 03-22 o powierzchni 0,3763 ha. Realizacja Uchwa??y Nr XV/135/2015 Rady Miasta Z?bki z dnia 16 pa??dziernika 2015 r. w sprawie wyra??enia zgody na nabycie do zasobu nieruchomo??ci Miasta Z?bki nieruchomo??ci gruntowej.


2. Zawarto umow? sprzeda??y w formie aktu notarialnego na sprzeda?? dzia??ki ewidencyjnej nr 91/19 z obr?bu 0013, 01-13 o powierzchni 0,0008 ha, po uwzgl?dnieniu 40% bonifikaty okre??lona zosta??a na kwot? 2 632,45 z??. Realizacja Uchwa??y Nr XXI/169/2016 Rady Miasta Z?bki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyra??enia zgody na zbycie nieruchomo??ci gruntowej. ... wiecej

2016-05-06 10:40:27

Jest wykonawca Gajowej i Kruczej. Za kilka dni ruszaj? roboty.
W dniu dzisiejszym zosta??a podpisana umowa z wy??onionym w przetargu wykonawc? budowy ulicy Gajowej i Kruczej. Za kilka dni rozpoczn? si? w??a??ciwe prace budowlane i potrwaj? prawdopodobnie do pocz?tku wakacji.

2016-05-04 23:05:24

Post?powanie ZRIDowskie na budow? ulicy Gajowej w Z?bkach
Toczy si? post?powanie na wydanie Zezwolenia na Realizacj? Inwestycji Drogowej pod nazw? budowa ul. Gajowej na odcinku od ul. Kruczej do ul. T. Ko??ciuszki w Z?bkach wraz z infrastruktur? towarzysz?c?. Prawdopodobnie na pocz?tku kwietnia zostanie wydane pozwolenie i niezw??ocznie rozpocznie si? procedura przetargowa na wy??onienie wykonawcy ulicy. ??rodki na budow? ulicy s? zarezerwowane w bud??ecie Miasta Z?bki.

2016-03-22 12:52:59

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -stat4u