Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:

- Jutro up??ywa termin sk??adania ofert na budow? Andersena (fragment) [27]

- Jest wykonawca Gajowej i Kruczej. Za kilka dni ruszaj? roboty. [27]

- Og??oszono przetarg na rozbudow? Szko??y Podstawowej nr 1 [22]

- Og??oszono przetarg na budow? Nowoprojektowanej (Szpitalna - SUW) [22]

- S?siedzka wizyta w Skrzacie [22]

- Informacja Burmistrza za okres od 8 kwietnia do 4 maja 2016 r [16]

- Transmisja on-line [14]


[ wszystkie newsy ]

Plotki, domys??y i inne przywary z?bkowskiej polityki.

Coraz bardziej bawi? mnie metody jakimi pos??uguj? si? niekt??rzy z?bkowscy dzia??acze. Wiadomo, ??e w listopadzie odb?d? si? wybory samorz?dowe i potencjalni kontrkandydaci pr??buj? zaistnie?, zdoby? przewag? by osi?gn?? sukces wyborczy. Niestety metody typu: generowanie plotek, niedopowiedze??, wymy??lanie ukrytych intencji, odwo??ywanie si? do ??ycia prywatnego itp. ??wiadcz? jedynie o braku argument??w merytorycznych, kt??rymi rzetelny kandydat powinien si? pos??ugiwa?. Takie metody ??wiadcz? jedynie o ma??ej klasie i o samym autorze.

Miasto Z?bki dofinansowuje m.in. letnie i zimowe wyjazdy z?bkowskiej m??odzie??y wypoczywaj?cej na terenie naszego kraju. Kilka dni temu wr??ci??em z dwutygodniowego urlopu sp?dzonego razem z ??on?. Poniewa?? w trakcie wypoczynku byli??my niedaleko wypoczywaj?cych dzieci postanowi??em je odwiedzi?. By??o to w trakcie urlopu, ca??kowicie na w??asny koszt, bez obci???ania urz?du jak?kolwiek z??ot??wk?. Ma??o taktowne jest sugerowanie, ??e mia??em „urlop na koszt miasta”. Moja ??ona pracuje i prowadzimy wsp??lne finanse, wi?c w pewnym sensie odwiedziny by??y r??wnie?? na koszt mojej ??ony, kt??r? ten absurdalny zarzut bardzo dotkn???.

Niedawno pojawi??a si? informacja o niby utraconej szansie na dofinansowanie dla miasta w wysoko??ci 5 tys. z??otych na wyw??z azbestu z terenu Z?bek, co te?? by??o bzdur?, gdy?? Z?bki z innych (lepszych) ??r??de?? pozyskuj? wielokrotnie wi?cej na ten cel. Ponadto z tej skromnej i potencjalnej dotacji po prostu nie da??o si? skorzysta?, bo by??a przeznaczona dla gmin, kt??re nie rozpocz???y takiej akcji… a Z?bki rozpocz???y jako jedne z pierwszych. To chyba du??y plus a nie minus.

Prosz? sobie przypomnie?, jak oskar??ono Pana Ministra Sasina, ??e jego dzieci zosta??y przyj?te do przedszkola po znajomo??ci… by??by to szokuj?cy skandal, gdyby nie fakt, ??e Pan Sasin nie ma dzieci w wieku przedszkolnym.

Niestety czekam na kolejne fantazyjne plotki typu: za zakupy burmistrz nie p??aci, dosta?? mieszkanie za darmo, rodzina burmistrza nie p??aci za us??ugi budowlane itp…. Niestety nie t?dy droga Drodzy Pa??stwo. Prosz? si? jedynie zastanowi?, ??e takie s??owa rani?.

Pozdrawiam,

Robert Perkowski.

2010-07-22 17:51:06


...
stat4u