Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:

- Jutro up??ywa termin sk??adania ofert na budow? Andersena (fragment) [23]

- Jest wykonawca Gajowej i Kruczej. Za kilka dni ruszaj? roboty. [21]

- Og??oszono przetarg na budow? Nowoprojektowanej (Szpitalna - SUW) [20]

- S?siedzka wizyta w Skrzacie [20]

- Og??oszono przetarg na rozbudow? Szko??y Podstawowej nr 1 [17]

- Transmisja on-line [14]

- Informacja Burmistrza za okres od 8 kwietnia do 4 maja 2016 r [14]


[ wszystkie newsy ]

Elektroniczny dziennik w naszych szko??ach - rodzice z pe??n? i bie???c? kontrol?

Niedawno wdro??yli??my zintegrowany system zarz?dzania w o??wiacie firmy Vulcan. System pozwala na lepsze i bardziej efektywne zarz?dzanie przy jednoczesnym zmniejszeniu koszt??w. System funkcjonuje dopiero od kilku miesi?cy wi?c pe??ne korzy??ci z jego zastosowania b?d? dost?pne dopiero po pe??nym roku. Elementem tego systemu jest pakiet Dziennik Elektroniczny. Ten elektroniczny komponent zosta?? ju?? wdro??ony w Gimnazjum Nr 1 - podzi?kowania dla Pana Dyrektora Karola Ma??olepszego za wysi??ek i zaanga??owanie. Pan Dyrektor, posiadaj?c do??wiadczenie b?dzie m??g?? teraz pom??c przy wdro??eniu tej funkcji programu w pozosta??ych szko??ach.

System pozwala na zast?pienie dotychczasowych dziennik??w nowoczesnym systemem umo??liwiaj?cym leprze ??ledzenie obecno??ci i post?p??w w nauce. Przede wszystkim umo??liwia on ci?g??y dost?p do aktualnych informacji dla rodzic??w. Naszym celem jest uruchomienie pakietu we wszystkich pozosta??ych szko??ach gminnych. B?dziemy najnowocze??niejsz? gmin?, stosuj?c? takie rozwi?zania.

Wed??ug producent??w najwi?ksz? przewag? dziennika elektronicznego nad tradycyjnym jest mo??liwo??? przekszta??cenia wprowadzonych zapis??w w informacje, kt??re trudno uzyska?, analizuj?c strony dziennika papierowego. Dotyczy to zw??aszcza sposobu informowania rodzic??w o szkolnych post?pach i zachowaniu ich dzieci. Bez dodatkowej pracy i zb?dnego wysi??ku ze strony wychowawcy mog? oni otrzymywa? te informacje w dowolnym momencie za po??rednictwem wydruku, poczty elektronicznej lub witryny internetowej.

Miasto posiada przygotowany ju?? wniosek unijny na dofinansowanie wdro??enia tego systemu. Opr??cz szkole??, by? mo??e uda si? zakupi? r??wnie?? komputery do ka??dej klasy w naszych szko??ach.

Link do strony logowania w GP1 (klikn?? napis po lewej stronie: Dzienniczek ucznia): http://www.zabkig1.pl/content/section/8/51/

Link do informacji producenta o tym komponencie: VULCAN Elektroniczny Dzeinnik


Pozdrawiam,

Robert Perkowski.

2009-03-29 00:15:40


...
stat4u