Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:

- Jutro up??ywa termin sk??adania ofert na budow? Andersena (fragment) [19]

- Og??oszono przetarg na budow? Nowoprojektowanej (Szpitalna - SUW) [17]

- Jest wykonawca Gajowej i Kruczej. Za kilka dni ruszaj? roboty. [17]

- Og??oszono przetarg na rozbudow? Szko??y Podstawowej nr 1 [15]

- S?siedzka wizyta w Skrzacie [15]

- Informacja Burmistrza za okres od 8 kwietnia do 4 maja 2016 r [13]

- Transmisja on-line [12]


[ wszystkie newsy ]

Wreszcie ruszy przebudowa ul. ??o??nierskiej (631)

Droga wojew??dzka nr 631 biegn?ca wzd??u?? wschodniej granicy Z?bek by??a planowana do przebudowy ju?? od kilku lat. Na ten w Warszawie cel od dawna s? zabezpieczone ??rodki finansowe. Niestety decyzja wydana przez Burmistrza Z?bek skutecznie zablokowa??a inwestycj?.

Burmistrz jaki?? czas temu wyda?? pozwolenie na budow? stacji paliw w pasie drogowym drogi 631, co uniemo??liwia??o jej poszerzenie i remont. Poprzedni Wojewoda nie chcia?? zaj?? si? t? spraw? i decyzj? utrzymywa?? w mocy, pomimo i?? by??a wydana z naruszeniem prawa.

Obecny Wojewoda zapowiedzia??, i?? w najbli??szych dniach sporna decyzja zostanie uniewa??niona. Wydane pozwolenie na budow? jest nielegalne z dw??ch powod??w:
- stacja paliw znajdowa??aby si? w pasie drogowym,
- Burmistrz wyda?? decyzj? z pozwoleniem na budowie r??wnie?? na dzia??ce, kt??ra nie le??a??a na terenie Z?bek.

Jak zatem nie powiedzie?, ??e zmiany nie s? pozytywne. Ca??e szcz???cie, ??e Wojewoda z poprzedniego rozdania to ju?? historia.

Obecnie termin rozpocz?cia modernizacji drogi 631 przewiduje si? w 2007 lub 2008 roku. Gdyby decyzji nie uniewa??niono termin ten wyd??u??y??by si? jeszcze o kilka lat.

Robert Perkowski.

2006-05-19 00:35:33


...
stat4u