Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:

- Jutro up??ywa termin sk??adania ofert na budow? Andersena (fragment) [19]

- Jest wykonawca Gajowej i Kruczej. Za kilka dni ruszaj? roboty. [18]

- Og??oszono przetarg na budow? Nowoprojektowanej (Szpitalna - SUW) [17]

- S?siedzka wizyta w Skrzacie [16]

- Informacja Burmistrza za okres od 8 kwietnia do 4 maja 2016 r [15]

- Og??oszono przetarg na rozbudow? Szko??y Podstawowej nr 1 [14]

- Transmisja on-line [12]


[ wszystkie newsy ]

[Kurier Warszawy i Mazowsza] Otwarcie Stra??ackiej za tydzie??

Ulica Stra??acka w Warszawie stanowi? b?dzie najkr??tsze po???czenie pomi?dzy dzielnicami Rembert??w, Weso??a i Wawer a Targ??wkiem, Bia??o???k?. Obecnie tysi?ce samochod??w przeje??d??a tranzytem przez Z?bki, gdy?? w??a??nie przez nasze miasto prowadzi najkr??tsze po???czenie. Pierwotnie ulica Stra??acka mia??a by? wybudowana ju?? w 2008 roku, prace jednak rozpocz???y si? w styczniu 2009 i mia??y potrwa? kilka miesi?cy. TVP podaje, ??e ulica zostanie oddana do u??ytku ju?? za tydzie??. W po???czeniu z oddaniem do u??ytku ul. Ks. Zycha, mo??e to stanowi? znacz?c? popraw? komunikacyjn? w rejonie ul. Pi??sudskiego w Z?bkach. Jako mieszkaniec bardzo si? z tego ciesz? i licz?, ??e ten termin b?dzie dotrzymany.

Burmistrz Miasta Z?bki,
Robert Perkowski

2009-12-13 23:55:53


...
stat4u