Kanal Samorzadowy burmistrza Roberta Perkowskiego http://robertperkowski.pl Aktualnosci, wiadomosci, opinie i komentarze. Burmistrz Miasta Zabki Robert Perkowski pl-PL Wszystkie prawa zastrzezone (c) 2014 RP http://robertperkowski.pl/feed Thu, 02 Jun 2016 17:13:41 +0000 http://www.robertperkowski.pl/img/Robert-Otwarcie_TUNELU.jpg Kanal Samorzadowy burmistrza Roberta Perkowskiego http://robertperkowski.pl 720 <![CDATA[Transmisja on-line]]> http://www.youtube.com/user/rperkows/live) b─?dzie mo??na na ??ywo us??ysze─? moje wyja??nienia do nurtuj─?cych Was spraw z zakresu ??ycia Miasta Z─?bki. Niestety zastrzegam sobie prawo do poruszenia jedynie tylu temat??w, ile b─?d─? w stanie om??wi─? przez 45 minut. Sprawy poruszane b─?d─? b─?d─? mia??y charakter og??lny (bez danych osobowych i odnoszenia si─? publicznie do konkretnych personalnych spraw). Na moim profilu YouTube lub Facebook prosz─? zamieszcza─? propozycje ewentualnych temat??w kt??re uwa??acie, ??e s─? warte poruszenia.
Pozdrawiam i do zobaczenia.
Robert Perkowski. robert]]>
Thu, 02 Jun 2016 17:13:41 +0000
<![CDATA[S─?siedzka wizyta w Skrzacie]]> Na zako??czenie go??─? obejrza?? niekt??re inwestycje z─?bkowskie, w tym przedszkole Skrzat.


robert]]>
Wed, 11 May 2016 23:18:01 +0000
<![CDATA[Jutro up??ywa termin sk??adania ofert na budow─? Andersena (fragment)]]>
robert]]>
Wed, 11 May 2016 10:12:43 +0000
<![CDATA[Og??oszono przetarg na rozbudow─? Szko??y Podstawowej nr 1]]> Pe??n─? dokumentacj─? przebudowowy oraz post─?powania przetargowego mo??na znale??─? na stronie:
http://bip.zabki.pl/zp-271-11-2016 robert]]>
Wed, 11 May 2016 10:03:07 +0000
<![CDATA[Og??oszono przetarg na budow─? Nowoprojektowanej (Szpitalna - SUW)]]>
http://bip.zabki.pl/zp-271-10-2016 robert]]>
Wed, 11 May 2016 09:53:34 +0000
<![CDATA[Informacja Burmistrza za okres od 8 kwietnia do 4 maja 2016 r]]>
Zawarto umow─? sprzeda??y w formie aktu notarialnego na nabycie dzia??ki ewidencyjnej nr 39 z obr─?bu 0046, 03-22 o powierzchni 0,3763 ha. Realizacja Uchwa??y Nr XV/135/2015 Rady Miasta Z─?bki z dnia 16 pa??dziernika 2015 r. w sprawie wyra??enia zgody na nabycie do zasobu nieruchomo??ci Miasta Z─?bki nieruchomo??ci gruntowej.


2. Zawarto umow─? sprzeda??y w formie aktu notarialnego na sprzeda?? dzia??ki ewidencyjnej nr 91/19 z obr─?bu 0013, 01-13 o powierzchni 0,0008 ha, po uwzgl─?dnieniu 40% bonifikaty okre??lona zosta??a na kwot─? 2 632,45 z??. Realizacja Uchwa??y Nr XXI/169/2016 Rady Miasta Z─?bki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyra??enia zgody na zbycie nieruchomo??ci gruntowej. robert]]>
Fri, 06 May 2016 10:40:27 +0000
<![CDATA[Jest wykonawca Gajowej i Kruczej. Za kilka dni ruszaj─? roboty.]]> Wed, 04 May 2016 23:05:24 +0000 <![CDATA[Post─?powanie ZRIDowskie na budow─? ulicy Gajowej w Z─?bkach]]> Tue, 22 Mar 2016 12:52:59 +0000 <![CDATA[Jest pozwolenie na budow─? ulicy Nowej]]> robert]]> Tue, 22 Mar 2016 08:21:37 +0000 <![CDATA[ZRID na budow─? Nowoprojektowanej, Lipowej, Andersena]]> robert]]> Wed, 16 Mar 2016 20:08:06 +0000 <![CDATA[Czy wiecie ??e... Miasto Z─?bki ma ju?? 450 lat!]]>
Nigdy nie dotarli??my do dokumenty eryguj─?cego nasz─? miejscowo??─?, lecz najstarszy dokument potwierdzaj─?cy istnienie Z─?bek pod nazw─? Zambkowa Wola pochodzi z 1565 roku i jest nim dokument lustracyjny ziem kr??lewskich (po prostu spis podatkowy). Kiedy dok??adnie Z─?bki powsta??y, trudno powiedzie─?, na pewno wi─?cej ni?? 450 lat temu. robert]]>
Sat, 13 Feb 2016 22:59:46 +0000
<![CDATA[Bankructwo SK Bank i Miasto Z─?bki - jak wygl─?da sytuacja?]]>
robert]]>
Fri, 04 Dec 2015 17:30:19 +0000
<![CDATA[Wywiad ws. Wsp??lnego Biletu dla Fakt??w WWL]]>
Przypomnijmy, dlaczego w 2013 roku Z─?bki wycofa??y si─? z projektu
wsp??lnego biletu?


Od 1 marca 2012 roku zosta??o zawarte porozumienie w sprawie wsp??lnego biletu na linii wo??omi??skiej pomi─?dzy ZTM, a starostwem powiatowym w Wo??ominie na mocy kt??rego na trasie pomi─?dzy Warszaw─? Wile??sk─?, a Zago??ci??cem mo??na by??o podr????owa─? na podstawie biletu ZTM wa??nego na II stref─?. Porozumienie zosta??o zawarte na 4 lata z warunkiem, takim ??e coroczna podwy??ka ma by─? zaakceptowana przez obie strony, a je??li to nie nast─?pi wzrost ceny poci─?gokilometra nie mo??e by─? wy??szy od poziomu inflacji. Jednocze??nie gminy Z─?bki, Zielonka, Koby??ka i Wo??omin zawar??y z powiatem porozumienie dotycz─?ce finansowania wsp??lnego biletu gdzie dop??aty od poszczeg??lnych gmin wynika??y z algorytmu bazuj─?cego na liczbie mieszka??c??w oraz odleg??o??ci gminy od Warszawy. Rozwi─?zanie funkcjonowa??o dobrze do listopada 2012 roku gdy ZTM Warszawa w zwi─?zku z ci─?ciami bud??etowymi jakie wprowadzi??a Rada Warszawy pr??bowa?? zmieni─? warunki porozumienia Ô?? i za??─?da?? od powiatu op??aty miesi─?cznej za wsp??lny bilet w 2013 roku o 47 % wi─?kszej ni?? stawka w 2012 roku. Powiat i gminy uzna??y to za z??amanie warunk??w umowy przez ZTM w zwi─?zku z tym ZTM wypowiedzia?? porozumienie. Po negocjacjach wprowadzono aneks do porozumienia, kt??ry zapewnia?? funkcjonowanie wsp??lnego biletu do 30 czerwca 2013 roku. Porozumienie pomi─?dzy powiatem i ZTM nie zosta??o przed??u??one i dlatego od 1 lipca 2013 roku wsp??lny bilet na linii wo??omi??skiej przesta?? obowi─?zywa─?.
robert]]>
Thu, 19 Nov 2015 20:48:03 +0000
<![CDATA[Id??cie na wybory. Mamy szanse na dw??ch pos????w z Z─?bek.]]>
Z─?bki maj─? wyj─?tkowe szcz─???cie, gdy?? z Naszego Miasta startuje a?? dw??ch powa??nych kandydat??w do Sejmu:
- Jacek Sasin - obecny Pose??
- Piotr U??ci??ski - by??y Starosta Powiatu Wo??omi??siego.

Jestem przekonany, ??e Nasze Miasto i Nasz Powiat zas??uguje na dw??ch swoich przedstawicieli w Sejmie, tym bardziej, ??e Z─?bki, Powiat Wo??omi??ski i ca??a wschodnia cze??─? Warszawy to teren w kt??rym ci─?gle czujemy niedosyt w r????nych obszarach naszego ??ycia.

Zawalczmy o dw??ch naszych przedstawicieli w najbli??sz─? niedziel─?, bo taka szansa mo??e si─? ju?? niepr─?dko pojawi─?.

Robert Perkowski.

robert]]>
Thu, 22 Oct 2015 16:09:18 +0000
<![CDATA[Sp??r pomi─?dzy PGK Z─?bki a MPWiK w Warszawie zako??czony. ]]> robert]]> Fri, 09 Oct 2015 16:43:44 +0000