Kanal Samorzadowy burmistrza Roberta Perkowskiego http://robertperkowski.pl Aktualnosci, wiadomosci, opinie i komentarze. Burmistrz Miasta Zabki Robert Perkowski pl-PL Wszystkie prawa zastrzezone (c) 2014 RP http://robertperkowski.pl/feed Thu, 02 Jun 2016 17:13:41 +0000 http://www.robertperkowski.pl/img/Robert-Otwarcie_TUNELU.jpg Kanal Samorzadowy burmistrza Roberta Perkowskiego http://robertperkowski.pl 720 <![CDATA[Transmisja on-line]]> http://www.youtube.com/user/rperkows/live) b?dzie mo?na na ?ywo us?ysze? moje wyja?nienia do nurtuj?cych Was spraw z zakresu ?ycia Miasta Z?bki. Niestety zastrzegam sobie prawo do poruszenia jedynie tylu tematów, ile b?d? w stanie omówi? przez 45 minut. Sprawy poruszane b?d? b?d? mia?y charakter ogólny (bez danych osobowych i odnoszenia si? publicznie do konkretnych personalnych spraw). Na moim profilu YouTube lub Facebook prosz? zamieszcza? propozycje ewentualnych tematów które uwa?acie, ?e s? warte poruszenia.
Pozdrawiam i do zobaczenia.
Robert Perkowski. robert]]>
Thu, 02 Jun 2016 17:13:41 +0000
<![CDATA[S?siedzka wizyta w Skrzacie]]> Na zako?czenie go?? obejrza? niektóre inwestycje z?bkowskie, w tym przedszkole Skrzat.


robert]]>
Wed, 11 May 2016 23:18:01 +0000
<![CDATA[Jutro up?ywa termin sk?adania ofert na budow? Andersena (fragment)]]>
robert]]>
Wed, 11 May 2016 10:12:43 +0000
<![CDATA[Og?oszono przetarg na rozbudow? Szko?y Podstawowej nr 1]]> Pe?n? dokumentacj? przebudowowy oraz post?powania przetargowego mo?na znale?? na stronie:
http://bip.zabki.pl/zp-271-11-2016 robert]]>
Wed, 11 May 2016 10:03:07 +0000
<![CDATA[Og?oszono przetarg na budow? Nowoprojektowanej (Szpitalna - SUW)]]>
http://bip.zabki.pl/zp-271-10-2016 robert]]>
Wed, 11 May 2016 09:53:34 +0000
<![CDATA[Informacja Burmistrza za okres od 8 kwietnia do 4 maja 2016 r]]>
Zawarto umow? sprzeda?y w formie aktu notarialnego na nabycie dzia?ki ewidencyjnej nr 39 z obr?bu 0046, 03-22 o powierzchni 0,3763 ha. Realizacja Uchwa?y Nr XV/135/2015 Rady Miasta Z?bki z dnia 16 pa?dziernika 2015 r. w sprawie wyra?enia zgody na nabycie do zasobu nieruchomo?ci Miasta Z?bki nieruchomo?ci gruntowej.


2. Zawarto umow? sprzeda?y w formie aktu notarialnego na sprzeda? dzia?ki ewidencyjnej nr 91/19 z obr?bu 0013, 01-13 o powierzchni 0,0008 ha, po uwzgl?dnieniu 40% bonifikaty okre?lona zosta?a na kwot? 2 632,45 z?. Realizacja Uchwa?y Nr XXI/169/2016 Rady Miasta Z?bki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyra?enia zgody na zbycie nieruchomo?ci gruntowej. robert]]>
Fri, 06 May 2016 10:40:27 +0000
<![CDATA[Jest wykonawca Gajowej i Kruczej. Za kilka dni ruszaj? roboty.]]> Wed, 04 May 2016 23:05:24 +0000 <![CDATA[Post?powanie ZRIDowskie na budow? ulicy Gajowej w Z?bkach]]> Tue, 22 Mar 2016 12:52:59 +0000 <![CDATA[Jest pozwolenie na budow? ulicy Nowej]]> robert]]> Tue, 22 Mar 2016 08:21:37 +0000 <![CDATA[ZRID na budow? Nowoprojektowanej, Lipowej, Andersena]]> robert]]> Wed, 16 Mar 2016 20:08:06 +0000 <![CDATA[Czy wiecie ?e... Miasto Z?bki ma ju? 450 lat!]]>
Nigdy nie dotarli?my do dokumenty eryguj?cego nasz? miejscowo??, lecz najstarszy dokument potwierdzaj?cy istnienie Z?bek pod nazw? Zambkowa Wola pochodzi z 1565 roku i jest nim dokument lustracyjny ziem królewskich (po prostu spis podatkowy). Kiedy dok?adnie Z?bki powsta?y, trudno powiedzie?, na pewno wi?cej ni? 450 lat temu. robert]]>
Sat, 13 Feb 2016 22:59:46 +0000
<![CDATA[Bankructwo SK Bank i Miasto Z?bki - jak wygl?da sytuacja?]]>
robert]]>
Fri, 04 Dec 2015 17:30:19 +0000
<![CDATA[Wywiad ws. Wspólnego Biletu dla Faktów WWL]]>
Przypomnijmy, dlaczego w 2013 roku Z?bki wycofa?y si? z projektu
wspólnego biletu?


Od 1 marca 2012 roku zosta?o zawarte porozumienie w sprawie wspólnego biletu na linii wo?omi?skiej pomi?dzy ZTM, a starostwem powiatowym w Wo?ominie na mocy którego na trasie pomi?dzy Warszaw? Wile?sk?, a Zago?ci?cem mo?na by?o podró?owa? na podstawie biletu ZTM wa?nego na II stref?. Porozumienie zosta?o zawarte na 4 lata z warunkiem, takim ?e coroczna podwy?ka ma by? zaakceptowana przez obie strony, a je?li to nie nast?pi wzrost ceny poci?gokilometra nie mo?e by? wy?szy od poziomu inflacji. Jednocze?nie gminy Z?bki, Zielonka, Koby?ka i Wo?omin zawar?y z powiatem porozumienie dotycz?ce finansowania wspólnego biletu gdzie dop?aty od poszczególnych gmin wynika?y z algorytmu bazuj?cego na liczbie mieszka?ców oraz odleg?o?ci gminy od Warszawy. Rozwi?zanie funkcjonowa?o dobrze do listopada 2012 roku gdy ZTM Warszawa w zwi?zku z ci?ciami bud?etowymi jakie wprowadzi?a Rada Warszawy próbowa? zmieni? warunki porozumienia ??€“ i za??da? od powiatu op?aty miesi?cznej za wspólny bilet w 2013 roku o 47 % wi?kszej ni? stawka w 2012 roku. Powiat i gminy uzna?y to za z?amanie warunków umowy przez ZTM w zwi?zku z tym ZTM wypowiedzia? porozumienie. Po negocjacjach wprowadzono aneks do porozumienia, który zapewnia? funkcjonowanie wspólnego biletu do 30 czerwca 2013 roku. Porozumienie pomi?dzy powiatem i ZTM nie zosta?o przed?u?one i dlatego od 1 lipca 2013 roku wspólny bilet na linii wo?omi?skiej przesta? obowi?zywa?.
robert]]>
Thu, 19 Nov 2015 20:48:03 +0000
<![CDATA[Id?cie na wybory. Mamy szanse na dwóch pos?ów z Z?bek.]]>
Z?bki maj? wyj?tkowe szcz??cie, gdy? z Naszego Miasta startuje a? dwóch powa?nych kandydatów do Sejmu:
- Jacek Sasin - obecny Pose?
- Piotr U?ci?ski - by?y Starosta Powiatu Wo?omi?siego.

Jestem przekonany, ?e Nasze Miasto i Nasz Powiat zas?uguje na dwóch swoich przedstawicieli w Sejmie, tym bardziej, ?e Z?bki, Powiat Wo?omi?ski i ca?a wschodnia cze?? Warszawy to teren w którym ci?gle czujemy niedosyt w ró?nych obszarach naszego ?ycia.

Zawalczmy o dwóch naszych przedstawicieli w najbli?sz? niedziel?, bo taka szansa mo?e si? ju? niepr?dko pojawi?.

Robert Perkowski.

robert]]>
Thu, 22 Oct 2015 16:09:18 +0000
<![CDATA[Spór pomi?dzy PGK Z?bki a MPWiK w Warszawie zako?czony. ]]> robert]]> Fri, 09 Oct 2015 16:43:44 +0000